Sekar Maskumambang

Sekar Maskumambang

Teratai-maskumambang

Teratai-maskumambang

Sekar Maskumambang punika minangka perangan saking sekar macapat. Sekar mekaten apindha panjrahing sekar ing patamanan agung, lan kakedalaken lumantar swantening lathi, satemah tembung ingkang kasekaraken dados endah mila lajeng kesebat tembang, tembang laguning tembung. Jinising sekar mawarni-warni nun inggih (1) tembang dolanan, (2) tembang/sekar ageng, (3) tembang/sekar tengahan, (4) tembang/sekar gendhing, (5) tembang/sekar macapat. Baca lebih lanjut

Iklan
Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Budi Pekerti

Budi Pekerti

Nyinau budi pekerti ing Pawiyatan PERMADANI

Nyinau budi pekerti ing Pawiyatan PERMADANI

Budi pekerti mekaten minangka tembung saroja inggih punika kalih tembung ingkang sami utawi meh sami tegesipun kaginakaken sesarengan. Budi ateges kasaenan ingkang dipun upayaaken, wondene pekerti punika tindak tanduk utawi solah tingkah. Budi pekerti ngemu teges solah tingkah ingkang dipun upayaaken tumuju mring kasaenan. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , | Meninggalkan komentar

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi

Pamaos Wijikinanthi ingkang tuhu kinabekten, ing zaman samangke kathah pyantun ingkang sami nyingkiri kabudayan kalebet basa lokal. PERMADANI (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional) Kota Salatiga ugi ngraosaken kaprihatosan punika ingkang dipun wadhahi kanthi ngawontenaken pawiyatan inggih ing babagan panata cara hamedhar sabda bergada kaping X. Bapa Ki Soeparno Prawiroatmojo minangka pangarsaning PERMADANI Kota Salatiga kadherekaken para pengurus tansah setya nyebar wiji katresnan nguri-uri kabudayan Jawi. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Kerata Basa Tumpeng

Kerata Basa Tumpeng

Pamaos Wijikinanthi ingkang dhahat kinurmatan, mugya berkah kasarasan, karahayon, karaharjan tuwin katentreman tansah rumentah wonten ing panjenengan sadaya saha kula. Wonten ing kalodhangan punika kula badhe atur pasugatan tumpeng. Loh sampun kasesa badhe dhahar awit tumpeng ingkang badhe kadhudhah inggih ing babagan kerata basa. Para winasis paring udharan menggah tumpeng: Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Empyak Papat Cagak Siji

Empyak Papat Cagak Siji

Empyak papat cagak siji

Empyak papat cagak siji

Yook pra kanca padha dolanan cangkriman….. Mangga diwaos tulisan nganggo aksara Jawa iki…..  Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sapala | Tag , , | 1 Komentar

Sedulur Sinarawѐdi

Sedulur Sinarawèdi

Mbiyèn mula dasanan warsa kapungkur……
Panjenengan lan aku runtang-runtung ing pasinaonan madya, wiwit sragam putih biru nganti putih abu-abu
Ana kalané sinau bebarengan kang akeh sinambi gegojègan
Lotisan malah déné dolan bebarengan,
Rubyang-rubyung lan nyuraki kanca kang nandhang wuyung, kaya patrapé bocah gemblung

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Geguritan | Tag , | 1 Komentar

Tinuwukken Klayan Berkah

Tinuwukken Klayan Berkah

kembang sepatuWonten pepujѐn ingkang ngemot ukara …tinuwukken klayan berkah….. Èstu tetembungan ingkang ѐdi. Tinuwukken minangka tembung andhahan (kata jadian) saking tembung lingga (kata dasar) tuwuk, pikantuk seselan in lan panambang (akhiran) aké, t(in)uwuk(aké) dipun basaaken tinuwukaken karingkes tinuwukken. Tinuwukken arupi tembung tanggap (kata pasif) ingkang mengku teges dipun tuwukaken, kadamel tuwuk. Ooh saiba begja, dѐrѐng saged tuwuk malah boten saged tuwuk ananging antuk nugraha tinuwukken, dѐning sinten…inggih dѐning Sang Akarya.

Lajeng…tinuwukken mawi punapa, punapa inggih kanthi tetedhan limrah…. Tinuwukken klayan berkah, dipun damel tuwuk kanthi tetedhan arupi berkah, ѐstu adi lan ѐdi. Ukara jangkepipun Tinuwukken klayan berkah…salir ingkang pinanggya dados margining begja. Lajeng saratipun punapa supados nampi nugraha adi punika? Sadaya punika kaparingaken dhumateng pra umat kang ngabekti. Inggih saѐstu namung adhedhasar pangabekti kanthi tuhu trusing manah sadaya titah tinuwukken klayan berkah…salir ingkang pinanggya dados margining begja. Sumangga panjenengan lan kula sesarengan mundhi kanugrahan punika.  Pra umat kang ngabekti… tinuwukken klayan berkah…salir ingkang pinanggya dados margining begja.

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar