Arsip Kategori: Kawruh Basa

Jadah Mbah Karto

Jadah Mbah Karto Para pamaos wijikinanthi ingkang tuhu kinurmatan, kula gadhah langgangan kagem mundhut jadah ing Sela, Kabupaten Boyolali, inggih punika jadah damelanipun Mbah Karto. Jadahipun pulen, raosipun gurih awit klapanipun cekap kathah. Langkung nyamleng, jadah punika dipun dhahar sesarengan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sekar | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Kerata Basa Tumpeng

Kerata Basa Tumpeng Pamaos Wijikinanthi ingkang dhahat kinurmatan, mugya berkah kasarasan, karahayon, karaharjan tuwin katentreman tansah rumentah wonten ing panjenengan sadaya saha kula. Wonten ing kalodhangan punika kula badhe atur pasugatan tumpeng. Loh sampun kasesa badhe dhahar awit tumpeng ingkang … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Empyak Papat Cagak Siji

Empyak Papat Cagak Siji Yook pra kanca padha dolanan cangkriman….. Mangga diwaos tulisan nganggo aksara Jawa iki….. 

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sapala | Tag , , | 1 Komentar

Aja Njagakake Endhoge si Blorok

Aja Njagakake Endhoge si Blorok Perpustakaan Daerah Salatiga saben-saben ngawontenaken acara sastra budaya ugi pameran buku saking maneka-warni penerbit ugi toko buku. Wonten satunggiling buku ingkang estu adamel manah mongkog bingah, asesirah ‘Aja Njagakake Endhoge si Blorok’ kalebet pilahan ‘wacan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Sekar Setaman | Tag , , , | 5 Komentar

Candhak Kulak

Candhak Kulak Numpak angkota paring wewengan kula pinanggih mawarni-warni penumpang. Punika salah satunggalipun, pinanggih ibu cekap sepuh ngagem sinjang kebaya mangku tenggok alit isinipun ayam sajodho inggih jago kaliyan babon. “Kagunganipun nggih Bu, bade kasade?”

Dipublikasi di Kawruh Basa, Sekar Setaman | Tag , , , , | 3 Komentar

Wedang antawisipun Kerata Basa lan Rura Basa

Wedang antawisipun Kerata Basa lan Rura Basa Ngrembag babagan kerata basa inggih asal usul tegesipun tembung estu ngremenaken, punapa malih manawi sampun dipun othak-athik ingkang sinebat ugi jarwa dosok. Tetembungan dipun tegesi mawi katrangan kanthi tembung ingkang dipun kinten-kinten, dipun … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa | Tag , , , | 3 Komentar

Bausastra Jawa

Bausastra Jawa Bausastra Jawa (Kamus Basa Jawa) estu migunani sanget. Kathah tembung-tembung ing waosan basa Jawa ingkang dereng kula mangertosi, kadospundi caranipun antuk pangertosan? Mangga kaaturan ngginakaken bausastra Jawa. Bausastra Jawa ingkang kawentar inggih anggitanipun Bapa J Poerwadarminta, 1939. Kula … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sapala | Tag , , , | 2 Komentar