Sekar Maskumambang

Sekar Maskumambang

Teratai-maskumambang

Teratai-maskumambang

Sekar Maskumambang punika minangka perangan saking sekar macapat. Sekar mekaten apindha panjrahing sekar ing patamanan agung, lan kakedalaken lumantar swantening lathi, satemah tembung ingkang kasekaraken dados endah mila lajeng kesebat tembang, tembang laguning tembung. Jinising sekar mawarni-warni nun inggih (1) tembang dolanan, (2) tembang/sekar ageng, (3) tembang/sekar tengahan, (4) tembang/sekar gendhing, (5) tembang/sekar macapat.

Sekar Macapat

Sekar Macapat

Sekar macapat…..dipun sebat mekaten awit lagunipun dipun pedhot saben sekawan wanda, ewa semanten anggenipun medhot boten kepareng saksekecanipun, kedah ngemuti reroncening tembung, sampun ngantos handadosaken suraosipun lajeng kabur. Menggah sekar macapat cacahipun wonten 11, maskumambang, mijil, kinanthi, sinom, asmarandana, gambuh, dandanggula, durma, pangkur, megatruh lajeng pocung. Punika wujud gegambaranipun manungsa wiwit taksih wonten ing kandhutan, lair, lare alit ingkang kinanthi panggula wenthah bapa biyungipun, anom/anem, winengku ing raos tresna jalwestri, sarujuk palakrama, binerkahan ing bebrayan agung, andum berkah lumantar darma, ruruh mengkeraken prakawis ingkang kirang prayogi, ngantos puputing yuswa lajeng kasarekaken.

Sekar Maskumambang

Minangka titikanipun sekar Maskumambang 12i, 6a, 8i, 8a. Menggah sekar maskumambang watakipun nelangsa, keranta-ranta, asesambat. Punika sekar maskumambang ingkang dipun tepangaken Bapak, rikala kula taksih alit:

Kelѐk-kelѐk biyung sira anѐng ngendi
Énggal tulungana
Awakku kecemplung warih
Gelagepan wus mѐh pejah

Nyariosaken pasambatipun kuthuk ingkang kecemplung blumbang, nyuwun pitulungan biyungipun awit gelagepan sampun meh pejah. Tembang punika adhamel kula kaliyan rayi sami ajrih menawi langkung celak blumbang. Sareng kula ageng, Bapak paring andharan bilih sekar punika boten nyariosaken kuthuk sacara wantah. Sekar punika gegambaran manungsa ingkang ngrumaosi alit-ringkih nguwuh asesambat dhumateng ingkang Maha Agung, nyuwun panglanting sageda uwal saking rubeda kang handadosaken raos pepes pindha kecemplung blumbang, gelagepan wus meh pejah.

Sekar Maskumambang

Sekar Maskumambang

Punika ugi satunggaling tuladha sekar maskumambang, oleh-oleh saking pawiyatan Permadani Salatiga bergada X, ingkang dipun andharaken dening Bapa Ki R. Soeparno Prawiraatmojo, mangga sesarengan dipun gladhi ….. ma nem ji ji ji ji ji ji ro lu ji nem ma….

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga dan tag , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s