Budi Pekerti

Budi Pekerti

Nyinau budi pekerti ing Pawiyatan PERMADANI

Nyinau budi pekerti ing Pawiyatan PERMADANI

Budi pekerti mekaten minangka tembung saroja inggih punika kalih tembung ingkang sami utawi meh sami tegesipun kaginakaken sesarengan. Budi ateges kasaenan ingkang dipun upayaaken, wondene pekerti punika tindak tanduk utawi solah tingkah. Budi pekerti ngemu teges solah tingkah ingkang dipun upayaaken tumuju mring kasaenan.

Tuladha budi pekerti antawisipun inggih matur kanthi trep miturut unggah-ungguhing basa, sikep andhap asor, raos bekti dhumateng tiyang sepuh, tresna dhateng sesami, remen tetulung, ngaosi sesami. Budi pekerti ingkang dipun cakaken kanthi estu tamtu ing tembenipun ndadosaken saben titah migunani ing bebrayan agung, hanjagi katentreman nebihaken crah. Budi pekerti mekaten boten cekap wonten ing pangertosan (utawi ranah kognitif), menawi dipun udi kanthi estu lumantar gladen ingkang makaping-kaping ngantos dados pakulinan inggih lumebet ing katrampilan (ranah psikomotorik) minggahipun sumunar ing ajining dhiri lumantar sikep padintenan (ranah afektif).

Pramila budi pekerti dados landesan pambangunaning bangsa. Brayat minangka pawiyatan wiwitan tumrap para putra inggih kagungan tanggel jawab, jejibahan agung nggula wenthah para lare ing babagan budi pekerti, amrih ing tembenipun dadya putra migunani ing pasrawungan inggih gegadhanganing bangsa.

[dipun olah saking pawiyatan wiwitan mersudi kabudayan Jawi bergada X ingkang kaadanan dening PERMADANI Kota Salatiga]

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman dan tag , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s