Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi

Pamaos Wijikinanthi ingkang tuhu kinabekten, ing zaman samangke kathah pyantun ingkang sami nyingkiri kabudayan kalebet basa lokal. PERMADANI (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional) Kota Salatiga ugi ngraosaken kaprihatosan punika ingkang dipun wadhahi kanthi ngawontenaken pawiyatan inggih ing babagan panata cara hamedhar sabda bergada kaping X. Bapa Ki Soeparno Prawiroatmojo minangka pangarsaning PERMADANI Kota Salatiga kadherekaken para pengurus tansah setya nyebar wiji katresnan nguri-uri kabudayan Jawi.

Hawit Sih Kamirahanipun Sang Murbeng Dumadi lumantar sedya karya para kridadarma kang boten wigih kangelan, nawala saha wara-wara kasebar. Adamel mongkog tumelung puji syukur dipun respon dening langkung saking 70 pendaftar saking maneka tlatah ugi kadinasan. Jawah nggrejih boten dados pambengan para calon siswa sami rawuh ing acara daftar ulang saha katrangan wiwitan.

Pasugatan ngelmi karancang saking Gegaran Baku Pawiyatan Permadani (GBPP) dipun cundhukaken kaliyan kabetahan lokal. Panata cara saha juru hamedhar sabda mekaten mbetahaken kawasisan renggeping wicara ingkang kajurung dening pangertosan basa lan sastra ingkang trep, katresnan dhateng adat istiadat kabudayan. Sansaya moncer manawi kagungan kaprigelan nyekar tuwin gendhing. Sedhep dipun pirsani awit nggatosaken prekawis ngadi salira saha ngadi busana. Sadaya punika dipun landhesi dening budi pekerti luhur ingkang sumunar saking manah pribadya. Kasagedan punika dipun sinau salebeting pawiyatan ingkang katuntun dening para dwija ingkang estu mumpuni ing babaganipun. Mangga mangga sami adreng nggegulang basa Jawi.

Pramila nyuwun sih pandonga pangestu para pamaos Wijikinanthi lan para kadang sutresna budaya, mugya pawiyatan bergada X ingkang karancang wiwit Maret 2016 katata ing 37 pepanggihan saged kaleksanan rancag nir ing sambikala. Binerkahan dening Hyang Maha Agung ndhatengaken mupangat ageng tumrap para siswa mrih kuncaraning nagari Nuswantara.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Sekar Permadani Kota Salatiga dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s