Selapanan Wijikinanthi

Selapanan Wijikinanthi

gudhangan-urap-kuluban

gudhangan-urap-kuluban

Ari punika Senin Pon, surya kaping 23 wulan Februari warsa 2015, pun Wijikinanthi kaleres umur selapan pramila ugi ngawontenaken selapanan. Menggah selapan mekaten nedahaken cacah 35 ari, minangka dhapukan saking cacah ari wonten 7 (Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jum’at, Sabtu, Minggu) kaliyan cacah pasaran wonten 5 (Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing). Ari Senin Pon inggih wetonipun Wijikinanthi.

Wonten ing tradisi Jawi, ari wetonan asring dipun pengeti minangka cara caos syukur, mawarni-warni caranipun salah satunggalipun ngawontenaken bancakan. Wujudipun bancakan saged arupi tumpeng sekul ingkang dipun ubengi urap/kuluban/gudhangan inggih jejanganan kacampur sambel klapa, dene lawuhipun saged tigan godhog ingkang kairis setunggal dados 8, molu ingkang tipis mbetahaken katrampilan ngiris mboten remuk.

Sadaya uba rampe bancakan wonten tegesipun minangka pralambang. Tumpeng inggih sageda tansah mulat nenuwun dumateng ingkang Maha Inggil kanthi tetep njangkar ing ngandhap, andhap asor dhateng sesami sarta ngasoraken dhiri wonten ing ngarsanipun Ingkang Maha Agung. Jejanganan kacang panjang kanthi pangajab pinaringan umur panjang, bayem mrih gesangipun winengku ing kaayeman ugi dados margining kaayeman ing brayat. Tigan kairis minangka pralambang sadaya manunggal ing gilig sinaosa kairis-iris (ugi kersanipun ngirit hehe…)

Wangsul dhateng selapananipun Wijikinanthi, ugi nedya andum pincukan bancakan dhumateng para kanca. Ca kanca….ari punika Senin Pon pun Wijikinanthi selapanan nggih, manga pincukan bancakan punika karsa katampi. Bancakan selapanan punika katur Mbak Lois, Kisanak Kuka, Diajeng Mechta, Diajeng Raras saha Diajeng Ika…. [Kanca-kanca sanesipun taksih kathah sinaosa boten paring tetenger komen, nyuwun pangapunten boten saged kalacak nggih] Nyuwun pandonga pangestu nggih mugi pun gendhuk Wijikinanthi tuwuh lan migunani tumrap gesanging bebrayan.

Lah wujuding pincukan bancakan punapa? Awit wonten kanca ingkang lenggah ing manca manawi bancakan dipun kintun saged dipun dukani Pak Pos, pramila wujuding bancakan inggih karsaa para kanca paring dhawuh postingan punapa ingkang kedah kula cawisaken lumantar wijikinanthi. Saksaged-saged kula mugi dhawuh panjenengan badhe kula estokaken. Pincukan bancakan sampun kaedum, panyuwunan pandonga sampun, oh inggih wonten malih mugi suda nakalipun, kirang cengenipun, kalis ing sesakit inggih punika mugi panyerat boten namung semangat obor blarak hehe. Mekaten menggah selapananipun gendhuk Wijikinanthi. Nuwun

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala, Sekar Setaman dan tag , , , , , . Tandai permalink.

6 Balasan ke Selapanan Wijikinanthi

  1. Ping balik: Bancakan Gendhuk Limbuk | RyNaRi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s