Sekar Kinanthi

Sekar Kinanthi

kantil-cempaka-putih-michelia-alba-2

Sumber gambar saking ngriki

Sekar kinanthi mekaten salah satunggaling sekar Macapat. Sekar utawi tembang punika reriptan utawi dhapukanipun basa sastra, arupi reroncening basa ingkang endah, mawi paugeran tartamtu lajeng dipun lagokaken ngagem kagunan swara. Minangka titikanipun sekar kinanti: 8u,8i,8a,8i,8a,8i.

Guru gatra 6, cacahing gatra saben sa pada wonten 6, awit saben pada (bait) karakit saking 6 gatra (larik). Guru wilangan utawi cacahing wanda saben sagatra 8, awit saben gatra karakit saking 8 wanda (suku kata). Wondene guru lagunipun u, i, a, i, a, i, awit tibaning swara ing pungkasaning gatra mawi pola u, i, a, i, a, i.

Menggah sekar kinanthi, sasmitanipun inggih kinanthi, kanthi, gandeng, kanthil. Wondene watakipun seneng, tresna asih, mituturi, nuladhani, pramila limrahipun kagem paring pitutur kawicaksanan ugi cariyos ingkang nelakaken raos tresna asih.

Minangka tuladha, sekar kinanthi ingkang kula tepangi dipun wucalaken Bapak rikala kula taksih alit inggih mekaten:

Anoman malumpat sampun

praptêng witing nagasari

mulat mangandhap katingal

wanodyâyu kuru aking

gelung rusak awor kisma

ingkang iga-iga kêksi

Nyariyosaken kridaning Anoman minangka dutaning Prabu Rama dados telik sandi ing nagari Ngalengka, mrangguli Dewi Sinta kang nandhang prihatin, sariranipun kuru aking lan tetep setya tuhu tresna dateng ingkang garwa Prabu Rama. Boten keguh dipun iming-imingi punapa kemawon dening Prabu Rahwana. Mekaten ugi cukat tandhanging Anoman, punggawa kinasih igkang setya dhateng dhawuhipun sang Nata. [jarwan bebas miturut penyerat wijikinanthi]

Menawi blog punika ngginakaken paraban wijikinanthi, inggih wonten pangajab mangga sami gegandhengan asta sami kanthil nelakaken raos tresna asih inggih dateng sesami jalma manungsa, satwa tuwin tetuwuhan punapa dene alam peparingipun Gusti Ingkang Maha Agung. Mekaten ugi blog punika inggih nunggil kadang kaliyan blog Coretan ringan dari dan tentang kebon keseharian, sarta Belajar dari dan tentang alam sumber kehidupan. Nuwun.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala, Kawruh Sekar dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

6 Balasan ke Sekar Kinanthi

  1. Ping balik: Laksana Shinta di Taman Argasoka | RyNaRi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s