Pranata Mangsa, Mareng Pangarep-arep

Pranata Mangsa, Mareng Pangarep-arep

Pari kang wus meh panen

Para kadang pamaos Wijikinanthi kang dahat kinurmatan, mugya samya rinenggan tentrem rahayu. Waduh… sampun meh satunggal warsa, blog punika boten atur pasugatan seratan enggal. Estu kadya paribasan gegedhen empyak kurang cagak kemawon.

Wekdal punika ndungkap pungkasaning wulan Maret 2021. Manawi miturut Pranata Mangsa lumebet ing mangsa kasepuluh (Srawana) kawiwitan 26 Mar – 18 Apr (24 dinten). Inggih Mareng – Pangarep-arep.

Baca lebih lanjut
Dipublikasi di Sekar Setaman | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Oh Galih

Oh Galih

Pamaos Wijikinanthi, menawi mireng tembung Galih, punapa ingkang panjenengan bayangaken? Inggih, nami lare utawi pyantun jaler. Sakumpami Galih lan Ratna, kados ing tembang utawi film.

Seratan punika mijil saking pirembagan whatsap (WA) kaliyan Romo (panuntun umat Katolik) ingkang nembe nglajengaken pasinaonan ing Roma, Italia. Tepang awit sesami nyerat ing platform Kompasiana, sinaosa dereng tepang sacara nyata.

Panjenenganipun ngaken menawi sanes pyantun Jawa tulen (kados punapa nggih ciri ingkang tulen?). Miterang ngengingi teges tembung galih. Punapa leres ateges (1) inti kayu saha (2) mempertimbangkan dalam hati. Tuladha minangka tembung kriya (kata kerja), dipun penggalih. Menawi ngginakaken ukara aktif, kados pundi? Punapa menggalih? Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa | Tag , , , , | 2 Komentar

Tembung Ngédap-édapi

Tembung Ngédap-édapi

Bausastra Jawa

Bausastra Jawa

Para sutresna, kadang pamaos blog Wijikinanthi ingkang ambeg asih, maturnuwun taksih karsa rawuh ing blog punika. Sumangga sesarengan nelakaken katresnan dhateng budaya lumantar olah raos basa.

Artikel  kapengker nun inggih Statistik Blog Wijikinanthi, tetela bilih wiji alit ingkang katanem lumantar blog punika, kados-kados wonten ingkang ngersakaken. Malah kumawantun matur, para pamaos karsa paring dhawuh, topik punapa ingkang dipun kersakaken. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa | Tag , , , , , | 2 Komentar

Statistik Blog Wijikinanthi

Statistik Blog Wijikinanthi

Para pamaos blog Wijikinanthi ingkang dahat kinurmatan, maturnuwun taksih karsa rawuh ing blog punika sinaosa mboten wonten atur pasugatan seratan enggal. Estu kula rumaos kaget rikala ningali statistik blog punika.

Wiwit wulan Januari 2015 ngantos wulan punika November 2019, wonten kemawon ingkang mirsani. Malah warsa 2018 kapengker ngantos 2019 punika langkung kathah.  Artikel ingkang kathah kawaos ngengingi sekar kinanthi perangan saking sekar macapat.

Nuwuhaken pitakenan, punapa wonten indaking kawigatosan tumrap basa dan kabudayan Jawi? Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag , , | 4 Komentar

Rumantia….

Rumantia….

Rumantia lan jumagaa… Mekaten pepenget ing wekdal advent 2013, lan dhawuh punika ugi tetep wigati ing advent 2016. Rumantia lan jumagaa… Punika reblog saking https://rynari.wordpress.com/2013/12/01/rumantia/

RyNaRi

advent 2013

Lihat pos aslinya

Dipublikasi di Kawruh Sapala | 2 Komentar

Ariwarti lan Kalawarti

Ariwarti  lan Kalawarti

Jaman rumiyin rikala kula taksih alit wonten maneka warni ariwarti tuladhanipun Dharma Kandha, Dharma Nyata. Ariwarti mekaten serat kabar ingkang terbitipun saben dinten. Maneka rubrik ingkang dipun babar saking ingkang politik, babagan ekonomi ugi bab basa lan sastra.

panyebar-semangatWonten malih kalawarti, inggih punika serat kabar mliginipun arupi majalah ingkang terbitipun kala mangsa ingkang sampun tartamtu umpaninipun minggon utawi wulanan. Ingkang kawentar inggih punika Panjebar Semangat saking kitha Surabaya ingkang taksih saged atur warta ngantos sakpunika. Rubrikipun inggih mawarni-warni, kula remen sanget kaliyan rubrik apa tumon…waosan ingkang adamel lucu bingah ugi nggemesaken.

Dene seratan ing blog punika tebih sanget saking ariposting, seratan ingkang dipun posting saben dinten. Lah posting minggon punapa dene wulanan kemawon boten saged. Raosipun malah kepara dwiwulanan. Sedya kawitan nyerat ing blog punika sageda minangka sarana sinau nggegulang basa Jawi, sokur dene saged mbereg para kadang sutresna budaya kagem sesarengan nyerat, sambung raos lumantar kolom komentar. Sinaosa estunipun tebih saking ancas, mugya boten kemba anggen kula sinau sastra budaya Jawi kanthi atur pasugatan seratan mirunggan, lah punika kalapostingan inggih postingan ingkang karacik kala mangsa saksagedipun panyerat. Nuwun

Dipublikasi di Sekar Setaman | Tag , , | 6 Komentar

Kegedhѐn Karep Kurang Sregep

Kegedhèn Karep Kurang Sregep

wijikinanthi selapananPamaos Wijikinanthi kang kinabektèn, apa panjenengan kangen karo pasugatan tulisan anyar ing blog iki? Wéladalah géèr kegedhèn rumangsa ana sing ngangeni tulisan…. Ganep rong wulan, blog Wijikinanthi ora atur pasugatan tulisan anyar. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag | 2 Komentar

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom

Lena

Lena dening Teater Palma SMAN 1 Tengaran

Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan edi dipun aturaken dening Teater Palma SMAN1 Tengaran [ingkang wulan kapengker nderekaken piwucal sekar Kinanthi], ingkang paring pemut menggah wigatosipun panggulawenthah ing brayat alit. Piwucal budi pekerti, nengenaken ingkang utami wonten ing jagading kawula anem mekaten ugi para bapa biyung. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Jadah Mbah Karto

Jadah Mbah Karto

jadah-srundeng-tempe-bacem-mbah-karto-selo-2

Jadah Mbah Karto

Para pamaos wijikinanthi ingkang tuhu kinurmatan, kula gadhah langgangan kagem mundhut jadah ing Sela, Kabupaten Boyolali, inggih punika jadah damelanipun Mbah Karto. Jadahipun pulen, raosipun gurih awit klapanipun cekap kathah. Langkung nyamleng, jadah punika dipun dhahar sesarengan serundeng saha tempe bacem. Mapan ing sacelakipun peken Sela. Sumangga dipun cobi, rak mangke dados pacitan klangenan…… Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sekar | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Sekar Kinanthi [2]

Sekar Kinanthi [2]

Teater Palma SMANI Tengaran

Teater Palma SMANI Tengaran

Sekar Kinanthi

Sekar Kinanthi

Tidhem wah peteng, hanamung sekar Kinanthi katembangaken kanthi ririh wening. Padha gulangen ing kalbu… Ing sasmita amrih lantip… Aja pijer mangan néndra…Kaprawiran dèn kaèsthi… Pesunen sariranira… Cegahen dhahar lan guling. (Wedatama, pupuh Kinanthi pada 1, anggitanipun Sinuwun Dalem PB IV – Surakarta) Pambabar sedya lumantar paraga ‘wong tuwa’ murwakani pandangu: “apa ya padha mudheng karepé tembang kinanthi iku mau? Padha daktuturi lumantar lakon iki.” Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar | Tag , , , , | 1 Komentar